Mazoutservice phone

Sociaal verwarmingsfonds

De energiefactuur betekent vaak een hele hap uit het budget, zeker voor grote gezinnen. Daarom werd door de overheid, de OCMW’s en de verwarmingssector het Sociaal Verwarmingsfonds opgericht.

Meer informatie

Gedeeltelijke tussenkomst

Het fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Dit Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming.

Veelgestelde vragen

CATEGORIE 1 : PERSONEN MET RECHT OP VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

CATEGORIE 2 : PERSONEN MET BEGRENSD INKOMEN

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

CATEGORIE 3 : PERSONEN MET SCHULDOVERLAST

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

  • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
    en
  • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €. De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 210 €. Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald:

Betaalde prijs per liter Tussenkomst per liter Maximum bedrag van de tussenkomst
< € 1,04 14 cent € 210
≥ €1,04 en < €1,065 15 cent € 225
≥ € 1,065 en < € 1,09 16 cent € 240
≥ 1,09 en < € 1,115 17 cent € 255
≥ € 1,115 en < € 1,14 18 cent € 270
≥ € 1,14 en < € 1,165 19 cent € 285
≥ € 1,165 20 cent € 300

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

De toelage wordt betaald aan de aanvrager. Als u behoort tot categorie 3 (zie de rubriek Wie heeft er recht op?) wordt de toelage rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier indien deze nog niet betaald is geweest.

Om een tussenkomst te krijgen van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u binnen de 60 dagen na levering bij het OCMW van uw gemeente een aanvraag indienen.

Aan het OCMW moet u volgende zaken voorleggen:

  • een kopie van de leveringsbon of van de factuur
  • uw identiteitskaart
  • een bewijs van uw gezinsinkomen (bvb meest recente aanslagbiljet, loonfiche, attest sociale uitkering,...) of de beslissing van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling

Indien u uw laatste stookoliefactuur niet meer heeft, kan u ons steeds contacteren voor een duplicaat.

Niet gevonden wat u zocht?


Meer informatie over het Sociaal Verwarmingsfonds vindt u bij het OCMW in uw gemeente, op de website, of via het gratis nummer van het Sociaal verwarmingsfonds: 0800 90 929.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons