Mazoutservice phone

Algemene verkoopsvoorwaarden

De aanneming van een leveringsbon of factuur geldt als aanneming van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Iedere binnen de acht dagen niet teruggezonden leveringsbon of factuur wordt als aangenomen beschouwd. Deze verkoopsvoorwaarden regelen ook, voor zover zij niet uitdrukkelijk gewijzigd worden, onze latere verkopen aan de klant. Zij worden verondersteld bekend te zijn door elkeen die reeds een vroegere leveringsbon of factuur ontvangen heeft. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant.

Iedere huidige of toekomstige belasting, van welke aard ook, is voor rekening van de klant.

Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan Mazout Service NV in geen geval verplichten tot het betalen van een vergoeding van welke aard ook.

Mazout Service NV blijft eigenaar van de geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de levering. Het risico met betrekking tot de producten gaat reeds over op de klant vanaf het moment van de levering.

De klant is verplicht aanwezig te zijn op het moment van de levering van de producten zodat hij deze in ontvangst kan nemen. Bovendien dient de klant er zorg voor te dragen dat zijn installatie voldoet aan alle vereisten om het product te kunnen ontvangen. Wanneer levering van de producten niet plaats kan vinden door toedoen van de klant, zijn de transportkosten voor diens rekening. Gezien de verplichting van de klant tot aanwezigheid bij levering, kan het feit dat de leveringsbon niet getekend werd door de klant nooit aan Mazout Service NV tegengesteld worden.

De geleverde hoeveelheid wordt vastgesteld door een in de afleverende tankwagen aanwezige geijkte teller. Indien de klant de hoeveelheid of de kwaliteit van de geleverde producten betwist, moet hij Mazout Service NV hiervan binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte stellen. Na deze termijn zal geen enkele betwisting meer in acht genomen worden en zal de levering beschouwd worden als aanvaard door de klant.

Al onze leveringen moeten, behoudens afwijkend beding, geheel contant betaald worden te Bossuit, zonder compensatie of inhouding. Iedere levering die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12% per jaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet- betaling van een levering op de vervaldag wordt het schuldsaldo, bij wijze van forfaitaire schuldvergoeding, verhoogd met 15%, met een minimum van 75 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

In geval van wanbetaling op de vervaldatum van de overeengekomen termijn zullen de kosten veroorzaakt door de inleiding van een procedure van minnelijke invordering van de overeengekomen prijs ten laste van de klant zijn en dit bovenop de contractuele intresten en vergoeding. Deze kosten worden in gemeen overleg op het bedrag van 50 EUR bepaald voor de schuldvordering van een bedrag lager dan 400 EUR en op 100 EUR boven 400 EUR.

Zowel op het moment van het sluiten van leveringsovereenkomsten, of bijhorende overeenkomsten, als tijdens de uitvoering van deze overeenkomsten, heeft Mazout Service NV het recht te eisen dat de klant hem alle garanties verstrekt die hij nodig acht ter verzekering van de goede uitvoering van de verbintenissen die de klant is aangegaan.

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel ziet Mazout Service NV van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

De contractuele bepalingen hierboven gelden als ingebrekestelling.

Mazout Service NV behoudt zicht het recht voor de leveringsovereenkomst of bijhorende overeenkomsten op ieder moment over te dragen aan een derde van zijn keuze.

Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om van het geschil betreffende deze leveringsbon of factuur, of onderliggend contract, kennis te nemen.

Vragen?


Heeft u vragen over de brandstoffen, de levering of bent u op zoek naar andere informatie? We staan u graag te woord.

Contacteer ons